Scroll naar boven
Leefklimaatvraagstukken

Leefklimaatvraagstukken


Wat zijn de verschillende omgevingselementen van een waardevol en toekomstbestendig Brabant? Hoe hangen deze elementen samen en kunnen ze elkaar versterken? Wat bindt burgers aan Brabant? Hoe zien Brabanders de cultuur van het samenleven? Hoe beleven ze dat, wat is daarin belangrijk, wat hebben zij nodig? Het PON verkent en analyseert de omgeving en leefwereld van de Brabander en biedt beleidmakers concrete handvatten om hen te helpen een waardevol en toekomstbestendig leefklimaat voor de Brabantse burger te realiseren.

 

Een greep uit onze projecten:

 


OPPI-app

Hoe bereik je als dorpsraad inwoners? En hoe peil je op een gestructureerde manier de mening van de inwoners?

De oplossing is: OPPI, een app waarmee dorpsraden zelf op een eenvoudige manier de achterban kunnen raadplegen en waarmee inwoners snel en eenvoudig op stellingen van de dorpsraad kunnen reageren.


Buitenschoolse cultuureducatie

De commissie Paes concludeerde haar adviesrapport 'Culturele Dynamiek Versterken' dat er te weinig gegevens zijn over hoe de buitenschoolse kunst- en cultuureducatie in Brabant georganiseerd is. Hierop heeft de provincie Kunstbalie gevraagd zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Voor een deel van de vragen heeft het PON een verkennend onderzoek uitgevoerd.


Geluk met een zachte G

'Geluk met een zachte G' is de titel van de zoektocht naar het Bruto Regionaal Geluk van Brabant. Met deze zoektocht willen BrabantKennis en het PON de komende tijd in de provincie-Noord-Brabant een impuls geven aan het debat over een nieuwe economie en daarmee een nieuwe kijk op Brabant.


Bewonersenquête Gemeente Roosendaal 2015

Iedere 2 jaar houdt de gemeente Roosendaal een grote enquête onder haar inwoners van 16 jaar en ouder. Ruim 8.000 inwoners hebben eind mei een vragenlijst ontvangen over voorzieningen, wonen, veiligheid, meedoen en gezondheid. Met de Bewonersenquête wil het gemeentebestuur te weten komen wat er leeft in Roosendaal. Het PON heeft het veldwerk, de analyse en de rapportages voor de gemeente verzorgd.


Toekomstvisie Reek

Een groep actieve Rekenaren heeft het initiatief genomen voor het opstellen van een toekomstvisie voor het dorp, want net als in andere dorpen verwacht men grote veranderingen in de bevolkingssamenstelling: meer ouderen, minder jongeren. Hierdoor kan de leefbaarheid in het dorp onder druk komen te staan. Het PON begeleidde het proces van het komen tot een gedeelde visie en een concreet actieprogramma.


Herbestemming vrijkomende kerken

In de aankomende tien jaar verliest naar verwachting de helft van de 528 christelijke kerken in Noord-Brabant de oorspronkelijke functie. Dat heeft gevolgen voor de leefbaarheid in Brabant. In de meeste gevallen wordt er gekeken naar een mogelijke herbestemming van het gebouw. Het PON brengt in opdracht van de provincie Noord-Brabant dit proces in kaart.


Licht op Jong!

Veel dorpen hebben te maken met ontgroening, jongeren trekken weg. Waarom blijven jongeren juist wel of niet in een klein dorp wonen? Wat vinden zij belangrijk in hun woonomgeving en wat niet? Via de research community Licht op Jong! kregen we antwoord op deze vragen. Belangrijke informatie voor dorpsraden, gemeenten en andere organisaties in Brabant.


De culturele smaak van Brabanders

Cultuur is een breed begrip. Om het culturele aanbod af te stemmen op de wensen en behoeften van Brabanders bracht het PON voor de provincie Noord-Brabant acht cultuurtypen in beeld. Waar wonen deze mensen en waar hebben ze behoefte aan? De typen zijn ook interessant voor culturele instellingen die meer grip willen krijgen op hun (potentiël) bezoekers.