Migratie

Internationale migratie is van alle tijden. Al eeuwen vestigen nieuwe groepen zich in Nederland. Met heel verschillende motieven. Vluchtelingen en asielzoekers, gezinsvormers, arbeidsmigranten… Door deze langdurige immigratie is een diverse samenleving ontstaan. Een samenleving die door de komst van nieuwe migranten bovendien steeds in beweging blijft. Daardoor moeten we met elkaar blijven uitvinden hoe we zo optimaal mogelijk kunnen samenleven.

Ook bij de bestudering van dit vraagstuk starten we bij de kern: de mens. Dat betekent dat we in onderzoeken de leefwereld van mensen met een migratieachtergrond in kaart brengen. De migratieachtergrond kan in belangrijke mate bepalend voor de manier waarop mensen zich thuis voelen in een samenleving. En welke positie ze innemen. Dat is ook weer afhankelijk van de ruimte die er is voor diversiteit en de mate waarin nieuwe migranten toegang krijgen.

Tot ons onderzoeksveld behoren ook de omstandigheden waarin nieuwe migranten hun weg vinden in Nederland. We kijken daarbij onder meer naar de manier waarop gemeenten hun beleid inrichten op het gebied van participatie en integratie. Hoe centrale instituties in onze samenleving zoals onderwijs, arbeidsmarkt en huisvesting omgaan met diversiteit. Maar ook naar de houding en ervaringen van bijvoorbeeld wijkbewoners ten aanzien van nieuwe migranten.

Met onze onderzoeken en expertise op het migratievraagstuk kunnen we gemeenten en maatschappelijke organisaties optimaal ondersteunen in de vormgeving van hun beleid. Op lokaal niveau leveren we een structurele bijdrage aan het bevorderen van sociale samenhang en het verminderen van ongelijkheid.

Gerelateerde projecten