Scroll naar boven

Projecten


Het PON voorziet de provincie Noord-Brabant en andere opdrachtgevers van beleidsrelevante informatie en inspiratie op het sociaal-maatschappelijk en culturele terrein. Dit zijn enkele voorbeelden van projecten die het PON momenteel uitvoert of recent heeft uitgevoerd.

 


Sociale Veerkracht Brabant

PON en Telos hebben samen de monitor Sociale veerkracht ontwikkeld, die een beeld geeft van de sociale veerkracht in Brabant. Deze wordt bepaald door de persoonlijke, sociale en omgevingshulpbronnen, die zich afzonderlijk en in onderlinge samenhang ontwikkelen.


Meedoen in Son en Breugel

Son en Breugel is een actief dorp waar veel te doen is. Kinderen en jongeren met een beperking kunnen echter niet altijd meedoen aan sport of andere vrijetijdsactiviteiten, gewoonweg omdat het aanbod niet passend is. Voor deze groep bijzondere kinderen en jongeren zijn drie moeders een bijzonder initiatief gestart.


Herbestemming vrijkomende kerken

In de aankomende tien jaar verliest naar verwachting de helft van de 528 christelijke kerken in Noord-Brabant de oorspronkelijke functie. Dat heeft gevolgen voor de leefbaarheid in Brabant. In de meeste gevallen wordt er gekeken naar een mogelijke herbestemming van het gebouw. Het PON brengt in opdracht van de provincie Noord-Brabant dit proces in kaart.


Toekomstvisie Reek

Enkele ondernemende inwoners van Reek hebben het initiatief genomen voor het opstellen van een toekomstvisie voor het dorp. Net als in andere dorpen wordt in Reek de komende tien jaar een grote verandering in de bevolkingssamenstelling verwacht: meer ouderen, minder jongeren waardoor de leefbaarheid in het dorp onder druk kan komen te staan. Het PON begeleidde het proces van het komen tot een gedeelde visie en een concreet actieprogramma.


Brabantse Dorpen Derby 2015

Voor de vierde keer organiseert de provincie Noord-Brabant de Brabantse Dorpen Derby (BDD). Thema dit keer: cultuur! Doel is om Brabantse burgers te activeren om met ideeën te komen waarmee ze zelf met de leefbaarheid in hun eigen dorp aan de slag gaan. Het PON levert ook nu weer een inhoudelijke bijdrage aan de organisatie.


Brabant Adviseert community

De research community Brabant Adviseert is een community van de Provinciale Raad Gezondheid (PRG), de Sociaal Economische Raad Brabant (SER Brabant) en de Provinciale Omgevingscommissie (POC). In de community zitten experts uit en over Brabant van uiteenlopende disciplines. De community is driemaal ingezet, voor SER Brabant, voor de PRG en voor de POC.


Dementievriendelijke gemeenten

Het aantal mensen dat leeft met dementie neemt de komende jaren enorm toe. Door veranderingen in het zorgstelsel en de beperking van het aantal beschikbare verzorgingsplaatsen, blijven deze mensen langer thuis wonen. Tijd dus om gemeenten dementievriendelijk(er) te maken. Een aantal gemeenten lopen hierin voorop, het PON beschreef de succesfactoren en knelpunten.


Monitor sociale participatie Noord-Brabant

Deze grootschalige monitor, die iedere vijf jaar verschijnt, geeft vanaf 1999 een beeld van hoe Brabantse burgers participeren in de samenleving.


Effectmeting leefbaarheid provincie Noord-Brabant

Sinds 2008 volgt het PON in opdracht van de provincie Noord-Brabant het gevoerde leefbaarheidbeleid 2007-2012 rond IDOP's (integrale dorpsontwikkelingsplannen) en wijkprojecten via de monitor 'Effecten van beleid'.


Licht op Jong! community

Via de Licht op Jong! community willen we vooral van jongeren zelf horen waarom zij in een kleine kern (blijven) wonen of waarom zij zijn vertrokken en wat zij belangrijk vinden in hun woonomgeving. Met deze kennis gaan we met de dorpsraden, gemeenten en andere organisaties in Brabant in gesprek om te kijken hoe we de kleine dorpen in Brabant aantrekkelijk kunnen houden of maken voor jongeren.


Ondersteuning Vereniging Brabantse Gemeenten

In opdracht van het bestuur van de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) verzorgt het PON de directe en concrete ondersteuning van de vereniging. Daarbij gaat het om taken als het organiseren en de verslaglegging van vergaderingen en andere bijeenkomsten, het bijhouden van de website, het verzorgen van nieuwsbrieven et cetera. Ook voert het PON, in opdracht van de VBG, online onderzoek uit om meningen te peilen van datgene wat in bestuurlijk Brabant leeft.


Het Bewaarde Land

In juni 2013 startte de Hooge Heide een ontwikkeling die moet leiden tot een duurzaam beheer van het gebied en een grotere maatschappelijke betrokkenheid van burgers, professionals en organisaties uit de omgeving. Het PON begeleidt het proces en inventariseert het onderzoek.