Monitor provinciale uitvoeringsprogramma energie

Het PON monitort het provinciale Uitvoeringsprogramma Energie op het gebied van maatschappelijk draagvlak. Dit onderzoek geeft inzicht in het draagvlak onder Brabanders voor toepassing van verschillende opties voor energiebesparing en duurzame energie. In juni 2016 is als nulmeting een vragenlijst uitgezet onder de leden van het Brabantpanel. Deze meting zal in 2018 en 2020 herhaald worden.

Het blijkt dat Brabanders de verandering van het klimaat als problematisch ervaren. Het besef dat het gebruik van fossiele brandstoffen moet worden teruggedrongen is er: meer dan 80% van de Brabanders staat (zeer) positief tegenover het stimuleren van duurzame energie. Wanneer we kijken naar specifieke opties voor energiebesparing of opwekking, en naar de investeringsbereidheid onder Brabanders dan zien we onder andere dat:

  • Een derde van alle Brabanders bereid is om zelf in de toekomst energie op te wekken.
  • Bijna een derde van de Brabanders nu al meer dan 500 euro heeft geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen (20% zelfs meer dan € 5.000,-) en dat eveneens een derde van de Brabanders bereid is om dit gaan doen.
  • Zo’n 6% van de Brabanders (150.000 Brabanders) deelneemt aan een energiecoöperatie of windcollectief en dat een derde bereid is om dat te gaan doen.
  • Een derde van de Brabanders bereid is om met straat- of buurtbewoners duurzame energie op te wekken, in te kopen of huizen te isoleren.

Energiecoöperaties en buurtgericht werken hebben dus potentie: juist om de investeringsbereidheid onder particulieren te mobiliseren. De resultaten van de monitor duiden daarmee op een koppeling tussen sociale veerkracht van de Brabantse samenleving en energieopwekking door particulieren.

Download hieronder de rapportage van onze 0-meting van het uitvoeringsprogramma energie:
Duurzame energievoorziening in Brabant