Scroll naar boven

Jaarboeken


Al 25 jaar geeft het PON een jaarboek uit. Ieder een eigen onderwerp, maar allemaal verbonden aan de vraag hoe het gesteld is met de maatschappij. Hieronder vindt u een overzicht naar de afgelopen zeventien gepubliceerde jaarboeken. Voor oudere versies kunt u contact met ons opnemen.

 


Jaarboek 2016: Emotiedemocratie

Media brengen emoties dichterbij dan ooit. Woede en verdriet bij aanslagen, verwondering bij bijzondere initiatieven, angst voor vluchtelingen. Wat eerder intiem en persoonlijk was, wordt nu snel gedeeld en algemener. Burgers en bestuurders reageren direct. Is dat wel verstandig? En wat is het effect? In het boek analyseren we de werking van emoties vanuit concrete verhalen in de samenleving. Kennen we onze emoties goed genoeg om ze voor ons te laten werken? In dit jaarboek beschrijven we in een zes artikelen hoe emoties in de samenleving werken, voor ons en tegen ons.


Jaarboek 2015: Kom over de brug

Het Jaarboek van 2015 is een bijzondere editie: een pamflet met daaronder vijf artikelen waarin we Brabant een spiegel voorhouden, beelden doorprikken en schetsen hoe het écht met de Brabanders gaat. Dat geeft mogelijkheden om bruggen te bouwen en te voorkomen dat we met oogkleppen op achter te eenzijdige oplossingen aanlopen.


Jaarboek 2014: Houvast in onzekere tijden

 Hoe vinden overheden en maatschappelijke organisaties in tijden van crisis en veranderende verhoudingen hun weg? Hoe gaan ze daarbij om met burgers? En hoe sturen ze hun medewerkers aan om op een andere manier hun taken op te pakken in de weerbarstige praktijk van alledag?


Jaarboek 2013: Zo doen wij dat in Brabant

Brabanders zijn goed in het nemen van initiatieven. Ze richten zorgcoöperaties op, onderhouden het groen in de wijk, doen aan buurtpreventie en bouwen samen starterswoningen. Burgers willen veel en hebben de gemeente vaak als partner nodig om hun ambities waar te maken.

 


Jaarboek 2012: Brabant van crisis naar veerkracht

Veerkracht kenmerkt de Brabantse samenleving. Perioden van crisis, grote veranderingen en turbulentie weet Brabant te vertalen in sociale en economische successen. Duidelijk is dat we anno 2012 grote veranderingen zien in het sociale krachtenveld.

 

 


Jaarboek 2011: De regio als maat

Het jaarboek 2011 van het PON is gewijd aan het thema regionalisering waarbij het PON, traditiegetrouw, de positie van de burger centraal stelt. Burgers zijn dragers van de regio; door hun mobiliteit verbinden ze stad en platteland.

 

 


Jaarboek 2010: Met vreugde geven wij kennis

Advies- en onderzoeksbureau het PON zal vanaf dit jaar, als onderdeel van zijn organisatie, een plan-bureaufunctie voor de provincie gaan vervullen. Daarmee bekrachtigt het PON zijn rol van onafhankelijke onderzoeker en inspirator, die het dankt aan zijn ruim zestig jaar ervaring en goede voelhorens in zowel bestuurskringen als de Brabantse maatschappij.

 


Jaarboek 2009: Jeugd van vandaag, Brabanders van morgen?

Zoals het gezegde luidt: 'Als er één schaap over de dam is, volgen er meer.' Positief denken, uitgaan van kansen, jongeren vertrouwen en het kind en zijn of haar maatschappelijke omgeving als vertrekpunt nemen - het zijn allemaal voorbeelden van de beweging binnen het jongerenbeleid.

 


Jaarboek 2008: Dubbele verwachtingen

Er staat spanning op de relatie tussen de plaatselijke overheid en haar burgers. Beiden houden elkaar in een houdgreep van (valse) verwachtingen. De veeleisende, mondige en snel geïrriteerde burger verwacht dat de overheid geluk per decreet afkondigt. De overheid en de politiek zijn onvoldoende bij machte om hieraan weerwerk te bieden.

 


Jaarboek 2007: Brabantdorp

De toenemende verwevenheid van stad en platteland en de hedendaagse blik naar buiten zetten druk op de leefbaarheid en de 'dorpse' identiteit van Brabant.

 

 


Jaarbeeld 2006: Buitengewoon Brabants: over binding en identiteit

Brabants, wat is dat? Wie is Brabants? Wat is eigen aan Brabant en aan Brabanders? En is dat eigene van belang voor de inwoners van Noord-Brabant? Voor het PON is een antwoord op deze vragen van steeds groter belang. Immers, de Brabantse identiteit lijkt in onze samenleving nog steeds een rol van betekenis te spelen.


Jaarbeeld 2005: De Staat van Brabant: Sociale veiligheid

In deze documentaire belichten PON en Omroep Brabant wat er in Brabant zoal gebeurt en welke middelen gemeenten inzetten op wijk- en buurtniveau, zodat burgers zich veilig kunnen voelen met als voorbeelden een wijk in Boxtel en één in Tilburg.


Jaarboek 2004: Aannemen of waarnemen?: Een dynamische kijk op sociaal kapitaal

Hoe verhoudt het begrip 'sociaal kapitaal' zich tot het hedendaagse zorgelijk proza over 'het gebrek aan sociale samenhang'? Publiciste en onderzoekster Joke van der Zwaard beschrijft in het vijftiende PON-jaarboek de buurt als een ingewikkeld sociaal weefsel waarin mensen tactische verbindingen met elkaar aangaan.


Jaarboek 2003: De nieuwe maakbaarheid: tussen opwinding en realiteit

De verwachtingen die de burger heeft van de moderne overheid zijn hooggespannen: er is sprake van een cultuuromslag die zijn weerga niet kent. In het hoofdessay van dit PON-jaarboek gaat Jan Willem Duijvendak, directeur van het Verwey-Jonker Instituut, uitvoerig in op de ideologische achtergronden van deze omslag die zijn wortels heeft in de jaren tachtig.


Jaarboek 2002: Versnelling en vertraging: de hedendaagse worsteling met tijd

Het ziet er naar uit, zo is te lezen in dit 13e PON-jaarboek, dat de tegenwoordige worsteling met tijd zich niet alleen in ons persoonlijke leven naar de voorgrond heeft gedrongen, ook in het organisatorische en institutionele leven is de beheersing van de tijd uitgegroeid tot bedrijfsprioriteit nummer één.


Jaarboek 2001: Voor elkaar zorgen in de moderne samenleving

Zorgen heeft in onze moderne samenleving nog steeds een status aparte. Gabriël van den Brink en Mia Duijnstee tekenden voor het hoofdessay van het twaalfde PON-jaarboek. Zij formuleren een aantal algemene aanbevelingen die erop gericht zijn om burgers en professionals in staat te stellen het zorgen beter 'voor elkaar' te krijgen.


Jaarboek 2000: De uitstelgeneratie: Jongeren in Neverland

Het PON-jaarboek 2000 bevat een essay van de Nijmeegse cultuur- en godsdienstpsycholoog Jacques Janssen, al meer dan 25 jaar actief op het terrein van jeugdstudies. In zijn essay geeft Janssen antwoord op vragen als: wat zijn vandaag de dag de passies van de jeugd van pakweg 15 tot 25 jaar?