Nieuws

Best practices: Gemeente Zoeterwoude

18 december 2017

De gemeente Zoeterwoude is een kleine zelfstandige gemeente die nauw samenwerkt met de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest: de Leidse regio. Op een aantal beleidsterreinen wil deze regio intensiever gaan samenwerken. De gemeente Zoeterwoude wil haar bestuurskracht versterken door juist de vragen van burgers en ondernemers centraal te stellen; in Zoeterwoude vallen namelijk ‘gemeente’ en ‘gemeenschap’ in hoge mate samen. De gemeente Zoeterwoude heeft ons daarom gevraagd om een burgerpeiling en ondernemerspeiling uit te voeren in de gemeente.

De standaard vragenlijst van de burgerpeiling leek ons echter niet voldoen in deze specifieke situatie. Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de verschillende kernen van Zoeterwoude hebben we de steekproef vergroot. Zeker voor vragen rondom leefbaarheid, veiligheid en dienstverlening is het interessant om te weten of de kernen van elkaar verschillen. We weten uit ervaring bij andere gemeenten dat de verschillen tussen kernen of wijken groot kunnen zijn. Hoe kleiner het aggregatieniveau van de de resultaten, des te gemakkelijker wordt het om concrete actiepunten te formuleren. Ook aan de ondernemerspeiling zijn maatwerkvragen over de dienstverlening en ervaringen met het contact toegevoegd.

In juni 2017 zijn de resultaten van zowel de burgerpeiling als de ondernemerspeiling opgeleverd. De gemeente Zoeterwoude is direct aan de slag gegaan met de ruim 1.000 antwoorden op de open vragen door inwoners en ondernemers. De zomermaanden zijn door de medewerkers van de gemeente Zoeterwoude gebruikt om alle reacties te lezen en om hieraan, waar mogelijk, een oplossing of antwoord te koppelen. De uitkomsten van de burgerpeiling en ondernemerspeiling zijn ook integraal gedeeld met een werkgroep met enkele raadsleden. Deze raadsleden konden op die manier nog vanuit hun achterban richting geven aan de voorgestelde acties. De acties zijn uiteindelijk in het najaar gebundeld in het ‘Actieplan optimaliseren van onze dienstverlening’. Dit actieplan is door de gemeente Zoeterwoude uitvoerig gedeeld met inwoners en ondernemers en is ook door lokale media opgepakt in de berichtgeving.

Om te zorgen dat de uitkomsten uit de burgerpeiling en ondernemerspeiling écht van nut zijn voor de gemeente én in het belang van diezelfde inwoners en ondernemers worden opgepakt heeft de gemeente Zoeterwoude in juni en december ijkmomenten ingelast om de acties uit het actieplan op de voortgang te toetsen.

Van inkooptraject tot interpretatie van de uitkomsten van de peilingen, wij konden rekenen op de flexibiliteit en deskundigheid van het PON - Sander de Kost, projectleider Dienstverlening Zoeterwoude

Samenwerking
De gemeente Zoeterwoude is erg tevreden over onze rol als partner in het traject van de Zoeterwoudse burgerpeiling en ondernemerspeiling.
‘Van inkooptraject tot de interpretatie van de uiteindelijke uitkomsten van de peilingen konden wij rekenen op flexibiliteit en deskundig advies van de medewerkers van het PON’, volgens Sander de Koster, projectleider Dienstverlening van de gemeente Zoeterwoude.
Zo konden wij voldoende eigen ideeën kwijt in de peilingen, zoals het uitvragen per kern Zoeterwoude-Dorp, Zoeterwoude-Rijndijk en het landelijk gebied. Ook konden wij in de peilingen diverse maatwerkvragen kwijt die uit verschillende gemeentelijke disciplines afkomstig waren. De mate waarin wij met het PON de burgerpeiling en ondernemerspeiling specifiek voor gemeente Zoeterwoude konden maken was 100% van meerwaarde voor perfect bruikbare eindresultaten’.

Tot slot merkt Sander de Koster op: ‘Uiteraard was het soms even schrikken, zoveel respons bijvoorbeeld op de open vragen – meer dan 1.000! Sommige collega’s vreesden voor extra werk, maar de meeste medewerkers zijn erg blij met de opgehaalde input. Met name in het sociaal domein en bij het onderhoud in de buitenruimte zijn de collega’s meteen aan de slag gegaan met enkele ‘quick wins’. Maar vooral ook konden zij de input meenemen in de beleidskeuzen die zijn gemaakt voor 2018.’

Vergelijkbare actualiteiten