Scroll naar boven

Brabant vergrijst en individualiseert verder


Eind vorig maand publiceerde de provincie haar nieuwe bevolkings- en woningbehoefteprognose. Die laat zien dat de Brabantse bevolking nog groeit tot 2,65 miljoen inwoners rond 2040 (op dit moment zijn er 2,51 miljoen Brabanders), daarna neemt het inwonertal iets af. De verwachte bevolkingsgroei is wat groter dan in de vorige prognose (uit 2014) was voorzien. En het omslagpunt van groei naar krimp bereiken we wat later. Deze wijzigingen worden vooral veroorzaakt door de hogere buitenlandse migratie, een iets hoger geboortecijfer en een lager sterftecijfer.

 

Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de groeiende vergrijzing (rond 2040 is meer dan een kwart van de bevolking ouder dan 65 jaar) en individualisering: de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.
De demografische ontwikkelingen hebben direct gevolgen voor het wonen, maar ook voor andere terreinen, denk aan arbeidsmarkt, onderwijs, zorg, leefbaarheid, leegstand, detailhandel, mobiliteit et cetera.

Flinke woningbouwopgave
Een hogere bevolkingsgroei leidt er, samen met de sterkere vergrijzing en individualisering, toe dat ook de woningvoorraad meer zal moeten groeien dan in 2014 werd gedacht. De provincie schat dat er in 2050 iets meer dan 1.260.000 woningen nodig zullen zijn, dat zijn er ruim 20.000 meer dan de raming uit 2014 aangaf.


Dat betekent dat er in Brabant een flinke woningbouwopgave ligt, die vooral de komende tien à vijftien jaar zal moeten worden ingevuld. Tot 2030 zijn er zo'n 120.000 woningen nodig, dat komt neer op zo'n 10.000 per jaar. Het is lang geleden dat er zoveel woningen moesten bijkomen en het zijn er ook meer dan er de laatste jaren (mede dankzij het economisch herstel) zijn gebouwd.

Hoe de provincie die bouwopgave de komende jaren tegemoet wil treden, wordt neergelegd in de Brabantse Agenda Wonen, die na de zomer verschijnt. Belangrijke vragen die daarin aan de orde zullen komen, zijn de versnelling van de woningbouwproductie, verduurzaming van de woningvoorraad en de behoefte aan nieuwe én andere woonruimte.

 

Meer informatie


Op de provinciale website www.brabant.nl/bevolkingsprognose zijn de resultaten van de nieuwe prognose op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau te vinden, zowel wat betreft de ontwikkeling van de bevolking als de woningbouw.

 

Hans de Kuyper
juni 2017

PON-Blogs

Onze medewerkers schrijven geregeld, maar ook weer onregelmatig, blogs over wat hen bezighoudt en wat ze tegenkomen in het werk en daarbuiten.

Meer informatie

De drie meest recente blogs